Project

Belevingsonderzoek naar waterverbruik in Friesland

Met het oog op de toekomst van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) en de rol van de burger daarin, wilden de Provincie Fryslân, de Vereniging Friese Gemeenten, het Wetterskip en drinkwaterbedrijf Vitens een narratief belevingsonderzoek naar het waterverbruik.

Geen traditionele enquête

Water is een breed onderwerp. De opdrachtgevers hebben expliciet gezocht naar een methode die meer oplevert dan statistiek en grafieken. Ook wilden zij het onderwerp in de volle breedte onderzoeken; een gewone enquête is sterk sturend doordat de opstellers van de vragen de antwoordruimte van de respondent bepalen. Zo is men uiteindelijk uitgekomen bij de SenseMaker® methodiek.

Deze methode combineert kwalitatief en kwantitatief onderzoek: zo hebben 383 Friezen op basis van een open vraag hun verhaal over water verteld. Zij hebben dit verhaal vervolgens zelf van betekenis voorzien. Het resultaat is een verzameling kwalitatieve verhalen met kwantitatieve metadata – met zo min mogelijk beïnvloeding of interpretatie door onderzoekers.

Interpretatie van data door opdrachtgevers zelf

De interpretatie van de resultaten is natuurlijk wél nodig om tot antwoorden en inzichten te komen. In een SenseMaker® belevingsonderzoek gaat het erom de opdrachtgevers zo dicht mogelijk bij de beleving van de respondenten te brengen.

Interpretatie wordt daarom ook gedaan door de opdrachtgevers zelf; zij gaan immers later met de opgedane inzichten aan de slag en daarbij is hun eigen perspectief belangrijker dan de visie van een onderzoeksbureau!

Onderdompeling in honderden verhalen

Een afvaardiging van de opdrachtgevers en enkele andere partijen die een rol spelen in de waterketen heeft zich op 15 juni 2015 onder begeleiding van SenseGuide een dag lang ‘ondergedompeld’ in de honderden verhalen en statistieken. Aan het eind van deze dag heeft de groep haar eigen inzichten en conclusies geformuleerd die zijn meegenomen in het Tweede Fries Bestuursakkoord Waterketen.

Het volledige rapport is bij ons op te vragen.

 

 

Andere projecten